Disclaimer

Deze website is in eigendom en beheer van HXR Real Estate. Deze disclaimer is van toepassing op de gehele website van HXR Real Estate en geldt voor een ieder die kennis neemt van de website.

HXR Real Estate besteedt de grootst mogelijke zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op haar website. Onjuistheden en onvolledigheden kunnen echter voorkomen. HXR Real Estate is niet aansprakelijk voor schade geleden als gevolg van onjuistheden en onvolledigheden in en/of niet actueel zijn van de aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet. Tevens aanvaardt HXR Real Estate geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die wordt geleden als gevolg van het gebruik van gegevens, adviezen of ideeën, alles in de ruimste zin des woords, via deze webpagina's verstrekt.

HXR Real Estate aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid voor de inhoud van websites waarnaar of waarvandaan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen. HXR Real Estate benadrukt dat de informatie die via hyperlinks op de site kan worden verkregen, onder de verantwoordelijkheid van derden valt.

HXR Real Estate garandeert niet dat aan haar toegezonden e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken van e-mails of andere elektronische berichten.

Alle rechten omtrent deze website, waaronder eigendomsrechten en intellectueel eigendomsrechten, en de hiermee verbonden informatie berusten bij HXR Real Estate Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van HXR Real Estate is het niet toegestaan deze website of enig gedeelte daarvan te vermenigvuldigen, te verspreiden of te publiceren.

HXR Real Estate behoudt zich het recht voor de inhoud van deze disclaimer te wijzigen, eenzijdig en zonder voorafgaande kennisgeving. U wordt geadviseerd deze disclaimer regelmatig te raadplegen, zodat u van de eventuele wijzigingen op de hoogte bent